پرینت

ارزیابی شاخص های کارآفرینی در ایران براساس مدل GEM

نوشته شده توسط دکترمحمدرضا زالی - دکترسیدمصطفی رضوی و همکاران on . Posted in رویدادها و مطالب ارسالی اعضاء و کاربران :

Share this post

چكيده

در سرتاسر جهان امروز تغييرات جمعيت، فناوري، تورم، بيكاري، عدم توسعه يافتگي و ديگر عوامل محيطي جامعه بشري را به

شكلي بسيار متفاوت از گذشته تغيير داده و چالش ها و فرصت هاي جديدي را پيش رو نهاده است. در ميان واكنش ها و پاسخ هايي كه

به اين نيروهاي در حال تغيير داده شده است، تأكيد فزاينده اي بر كارآفريني از ناحيه دولت ها، سازمان ها و افكار عمومي وجود دارد.

اگرچه كارآفريني تنها نوشداروي چنين شرايطي نيست اما به طور قطع بخشي از راه حل مي باشد. البته صرف رشد اقتصادي به تنهايي

براي كشورها كافي نيست. رشد اقتصادي از طريق كارآفريني بايد اهداف ويژه اي را هدف بگيرد تا از دست يابي جوامع به رفاه توسط

پيشرفت اين تلاش ها اطمينان حاصل گردد.

براي شناخت عميق تر توسعه كارآفريني و جهت دهي تلاش هاي مربوط (GEM) برنامه پژوهشي ديده بان جهاني كارآفريني

انجام مي شود. در سال 1391 نيز پنجمين برنامه ديده بان جهاني كارآفريني در ايران به اجرا درآمده است و نتايج اين برنامه به تفكيك در حوزه گرايش هاي (A) فعاليت ها ، (B) و اشتياق توسعه اي (C)  حكايت از آن دارد كه:

1. شاخص "درك فرصت كارآفرينانه" در سال 2011 ، از 46 درصد (با رتبه 10 در ميان 54 كشور) به 39 درصد در

سال 2012 (با رتبه 35 ) كاهش يافته است.{jcomments on}  

 

% 2. شاخص "درك قابليت كارآفرينانه"، خود كارآمدي كارآفرينانه از 46 درصد در سال 2011 (با رتبه 27 ) به 54

در سال 2012 (با رتبه 26 ) افزايش يافته است.

3. "قصد كارآفرينانه" مردم ايران در سال 2012 ، برابر 22 درصد (با 10 درصد كاهش نسبت به سال 2011 ) بوده

در جايگاه 35 قرار گرفته است. GEM است و در ميان 67 كشور عضو

4. شاخص "ترس از شكست" يا عدم خطر پذيري در ايران از 25 درصد به 40 درصد (با رتبه 39 ) افزايش (منفي)

يافته است.

5. شاخص "كارآفريني يك گزينه كاري"، در سال 1390 برابر 61 درصد (با رتبه 34 در ميان 54 كشور) بوده

با 60 درصد) در جايگاه 39 قرار دارد. ) GEM است كه در سال 1391 كشورمان در ميان 67 كشور عضو

6. شاخص" منزلت اجتماعي كارآفرينان " بدون تغيير ( 73 درصد) اما با افزايش رتبه به 30 در ميان 67 كشور

قرار دارد.

7. شاخص "توجه رسانهاي به كارآفريني" در ايران از 58 درصد در سال 2011 (با رتبه 32 در ميان 54 كشور) به 61

افزايش يافته است. (GEM درصد (با رتبه 28 در ميان 67 كشور عضو

11 درصد است (رتبه 30 ) كه نسبت به سال 2011 (رتبه 13 ) با 14 ، 8. شاخص "كارآفريني نوپا" در سال 2012

درصد كاهش يافته است.

9. شاخص "كارآفريني تثبيت شده" در ايران از 11 درصد (با رتبه 9) در سال 2011 به 9 درصد (با رتبه 13 در

ميان 67 كشور) در سال 2012 كاهش يافته است.

10 . شاخص "كارآفريني نوپاي فرصت گرا" و" اجباري" در ايران از 6 درصد و 8 درصد ( به ترتيب بارتبه 30 و 3

در ميان 54 كشور) به 6 و 4 درصد در سال 2012 (با رتبه 35 و 17 در ميان 67 كشور) رسيده است. كه كارآفريني

فرصت گرا بدون تغيير و كارآفريني اجباري كاهش يافته است.

11 . شاخص كارآفريني نوپا با "رشد بالا" در ايران در سال 2011 برابر 11 درصد ميباشد در حالي كه در سال 2012

به 0,3 درصد رسيده است.

12 . شاخص "نوآوري" برابر 15 درصد بوده در حالي كه در سال 2012 به 8 درصد كاهش داشته است.

13 . شاخص "كارآفريني بين المللي" در ايران 2 درصد مي باشد كه نسبت به سال گذشته 5 درصد كاهش داشته

است.

در سال 1391 چون سال هاي گذشته عوامل فرهنگي نسبت به كارآفريني مثبت ارزيابي شده اما اغلب برداشت هاي افراد از

توانمندي آن ها براي راه اندازي كسب و كار و خطر پذيري با كاهش رو به رو بوده است كه اثر مستقيم آن بر كاهش كارآفريني نوپا و

تثبيت شده قابل مشاهده است. اما با در نظر گرفتن كاهش كارآفريني نوپا، بدون تغيير ماندن كارآفريني نوپاي فرصت گرا و كاهش

كارآفريني اجباري به معناي بهبود فرصت شناسي در مبادرت به كارآفريني است كه بيانگر افزايش اميد بخش شركت هاي فرصت گرا

در مقايسه با سال گذشته است.

اما واقعيت اين است كه ماهيت فعاليت هاي كارآفريني در ايران بر خلاف كشورهاي پيشرفته، نوآورانه، دانش بنيان و فناورانه

نيست. لذا يكي از استراتژي هاي توسعه كارآفريني در كشور مي بايست توسعه كسب و كارهاي فناورانه باشد. از اين رو نتايج ارزيابي

فضاي كسب و كار نشان مي دهد كه شرايط محيطي چون "دسترسي به زيرساخت هاي حرفه اي و تجاري"، "دسترسي به زيرساخت

هاي فيزيكي و خدمات"، "فشار رقابتي بازار داخلي"، "انتقال نتايج تحقيق و توسعه به صنعت"، "كارآمدي حقوق مالكيت فكري" و

"حمايت از كسب و كارها با رشد بالا" بر كارآفريني فرصت گرا و كارآفريني نوآورانه و كارآفريني فناورانه بسيار اثر گذار مي باشد. توجه

به اين عوامل باعث ارتقاي كارآفريني فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنيان مي گردد. به هر حال ارزيابي خبرگان در مورد دسترسي به

زيرساخت هاي فيزيكي و خدمات براي كارآفريني در ايران بسيار مطلوب بوده است اما در مورد حمايت از قانون مالكيت فكري وضع

نامناسب ارزيابي شده است.

زمينه ي لازم جهت تصميم سازي، و تصميم گيري و سياستگزاري در خصوص ،GEM اميد آن است نتايج برنامه پژوهشي

توسعه كارآفريني در ايران را فراهم نمايد.

1. فصل اول: برنامه پژوهشي ديده بان جهاني كارآفريني

GEM اهداف برنامه پژوهشي 

GEM مدل مفهومي 

GEM پيش فرض هاي مدل مفهومي 

1,1 . مقدمه

بسياري از كارشناسان و سياستگزاران بر اين باورند كه كارآفرينان و كسب و كارهاي جديدشان نقشي حياتي در پيشرفت و

بررسي و ارزيابي نقش كارآفريني در رشد اقتصاد ملي است. GEM توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه شان دارند. هدف اصلي

كارآفريني هرگونه تلاش براي ايجاد كسب و كار جديد (حتي خود " (GEM) طبق ديدگاه ديده بان جهاني كارآفريني

GEM ) اشتغالي) يا توسعه كسب و كار فعلي يا كسب و كارهاي تثبيت شده به وسيله افراد يا گروهي از افراد مي باشد

".(2012

تحليل هاي سنتي رشد توسعه اقتصادي مبتني براين پيش فرض است كه شركت هاي بزرگ، اصلي ترين پيش ران هاي رشد

اقتصادي در اقتصادهاي مدرن هستند. اما امروزه صاحب نظران و سياستگزاران به طور فزاينده اي نقش بسزاي كسب و كارهاي جديد

تحليل هاي فراگيري از انواع گرايش ها و (GEM) كوچك در رشد اقتصادي قائل هستند. بر اين اساس ديده بان جهاني كارآفريني

عيارتند از: (GEM) فعاليت ها و اشتياق توسعه اي كارآفرينانه در جهان ارائه مي نمايد. به هر حال اهداف ديده بان جهاني كارآفريني

ارزيابي ويژگي ها و سطح كارآفريني ميان اقتصادهاي سه گانه 

بررسي ميزان تأثيز فعاليت هاي كارآفرينانه بر رشد اقتصادي 

تعيين عوامل مشوق و يا بازدارنده فعاليت هاي كارآفرينانه 

ارائه راهنمايي سياستي مؤثر و هدفمند جهت توسعه كارآفريني 

GEM كه تنها شامل ده كشور توسعه يافته بود در سال 1999 به انجام رسيد. اكنون بعد از چهارده سال GEM اولين برنامه

كارآفريني را در 99 اقتصاد مي سنجد و به تشخيص وسيعي در اين سال ها از كارآفريني دست يافته است. در سال 2012 بيش از

1) و طيف وسيعي از - 2) در 69 كشور در اين تحقيق شركت كرده اند كه شامل تمامي مناطق جهان (نمودار 1 - 198000 فرد (نمودار 1

جهان را GDP تقريباً 74 درصد جمعيت جهان و 87 درصد كل GEM اقتصادها به لحاظ توسعه يافتگي مي شود. بنا براين، برنامه

پوشش داده است.

ديدي كلي و جامع از كارآفريني در جهان را با سنجش و ارزيابي از گرايش ها و فعاليت (GEM) ديده بان جهاني كارآفريني

هاي كارآفرينانه در مراحل مختلف كارآفريني و اشتياق توسعه اي كسب و كار[كارآفرينانه] ارائه مي دهد. تيم پژوهشي هر يك از

كه شامل حداقل 200 فرد است (APS در اين برنامه دو مطالعه را سرپرستي مي كند. 1- مطالعه جمعيت بالغ ( ١ GEM كشورهاي عضو

كه نظرات دقيق خبرگان انتخاب شده ملي را درباره عواملي كه بر كارآفريني در هر اقتصاد (NES و 2- نظرسنجي از خبرگان ملي ( ٢

اثرگذار است را در بر دارد.

GEM 2 پراكندگي تعداد كشورهاي عضو - نمودار 1

1,2 . اهداف تحقيق

به تجزيه و تحليل كارآفريني در سطح فردي و سازماني در ميان (GEM) در گزارش 2012 ديده بان جهاني كارآفريني

كشورهاي عضو پرداخته شده است.

در سال 1391 ، مهمترين اهداف اين تحقيق ارزيابي شاخص هاي كارآفريني در ايران در سه حوزه زير GEM بر اساس مدل

است:

گرايش هاي كارآفرينانه (درك فرص تهاي كارآفرينانه، درك قابليت هاي كارآفرينانه، ترس از شكست، قصد كارآفرينانه عوامل 

فرهنگي كارآفريني)

فعاليت هاي كارآفرينانه (كارآفريني نوظهور، كارآفريني نوپا، كارآفريني نوپا – فرصت گرا، كارآفريني نوپا – اجباري، كارآفريني 

تثبيت شده، خروج از كسب وكار)

اشتياق كارآفرينانه (كارآفريني نوپا با رشد بالا، نوآوري، كارآفريني بين المللي) 

علاوه بر شاخص هاي كارآفريني مزبور، فضاي كسب و كار نيز اندازه گيري مي شود. بر اين GEM همچنين در برنامه پژوهشي

اساس اهداف تحقيق در زمينه ارزيابي فضاي كسب و كار عبارتند از:

فایل کامل این مطلب را دانلود بفرمایید:

Share this post