پرینت

کارآفرینی (جلد اول)

نوشته شده توسط رابرت دی.هیسریچ – مایکل پی. پیترز مترجم: دکتر سیدعلیرضا فیض بخش – مهندس حمیدرضا تقی یاری on . Posted in کتب و نشریات

Share this post

 

کارآفرینی (جلد اول)

نویسنده: رابرت دی.هیسریچ – مایکل پی. پیترز

مترجم: دکتر سیدعلیرضا فیض بخش – مهندس حمیدرضا تقی یاری

قیمت: 6000 تومان

انتشارات: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد راکد ایران است. در شرایطی که کاهش درآمد سرانه نفتی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور از یک سو، بهره وری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت از دیگر سو و خیل تازه واردان به عرصۀ کار از سوی دیگر، بیکاری را به معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی این زمان بدل کرده است

به نظر می رسد که توسعۀ کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

تجربه دنیای امروز نشان داده است که نوآوریهای مهم و پیشرفتهای تکنولوژیکی، در سازمانها و شرکتهای بزرگ دولتی اتفاق نخواهد افتاد. قابلیت تطبیق با بازار و نیاز روز، چیزی است که از یک ساختار بزرگ پیچیدۀ تودرتو ساخته نیست و در نتیجه برای پیشرفت سریع و ارائه محصولات جدید تنها راه مؤثر، ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیت های اقتصادی کوچک بتوانند تأسیس شوند و رقابت کنند.

{jcomments on}

 

Share this post