پرینت

کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها

نوشته شده توسط دکتر محمود احمدپور داریانی on . Posted in کتب و نشریات

Share this post

کارآفرینی

تعاریف، نظریات، الگوها

نویسنده: دکتر محمود احمدپور داریانی

انتشارات: مؤلف با همکاری شرکت پردیس 57

دوران سازندگی و توسعه به زیر ساخت های نظری و فرهنگی خاص خو نیازمند است. تبیین راه سازندگی و مدل توسعه، پژوهشهای علمی را می طلبد تا افق دید و نگرش مدیران ارشد (استراتژیک) را روشن و شفاف نماید. از اینرو اینگونه تحقیقات کاربردی، هدایتگر راهی است که در پیش روی می باشد.

مطالعه حاضر، نگارنده را به این امر رهنمون گردانید که در عرصه اقتصاد، وجود کارآفرین ارزشی، وجودی ضروری، سازنده و بی بدیل است. اصول حاکم بر تفکرات کارآفرین ارزشی عبارتند از:

 

- موفقیت بنگاه اقتصادی، شرکت و کشور از طریق تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید.

- دستیابی به سهم قابل توجهی از بازار جهانی از طریق ورود به صحنه های رقابت.

-ثروت اندوزی، انگیزه اصلی نیست، بلکه براساس اعتقاد، ثروت در جهت پر کردن شکافهای اجتماعی صرف می گردد.

-کارکنان، در درآمد حاصل از فعالیتها، شریک هستند.

-چشم انداز روشن و شفاف، برای رسیدن به اهداف خود با سخت کوشی، استقامت و ایثار.

-تغییر در محصول، روشهای تولید، بازار و تأمین منابع جدید، در دستور کار وی قرار دارد.

-او راه بقاء بنگاه خود را استمرار نوآوری با هدف رضایتمندی مشتری در صحنه اقتصاد جهانی می داند.

{jcomments on}

 

Share this post